Privacy Statement

Algemeen

Quootz B.V. kan zijn diensten niet verlenen zonder enkele persoonsgegevens van de gebruikers op te slaan.
Wij vinden de bescherming van uw privacy zeer belangrijk en garanderen daarbij ook dat elke vorm van beschikbare gegevens uitsluitend gebruiken
voor de door ons gezamenlijk vastgestelde doeleinden.
Wij vinden het erg goed nieuws dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) vanaf 25 mei 2018 van kracht is.
Deze Europese Verordening geldt direct en hoeft niet eerst in Nederlands recht omgezet te worden om van toepassing te zijn.
Bij Quootz B.V. zijn we volledig compliant met de AVG. Daarbovenop proberen we ons op alle mogelijke manieren aan best practises te houden op het gebied van gegevensbescherming.
Een privacy verklaring is normaal gesproken nogal droge kost, daarom proberen we deze verklaring zo simpel een leesbaar mogelijk te houden.

Identiteit

Quootz B.V. is een handelsnaam en onderdeel van Merkato Holding B.V., gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende aan Reeënlaan 50 7315 EX Apeldoorn,
te vinden bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51685728.

Verwerkingen

Er zijn een aantal relevante gegevensverwerkingen die plaatsvinden bij Quootz B.V.. Deze worden hieronder op een rijtje gezet.
Ten eerste verwerken we persoonsgegevens om accounts bij Quootz B.V. mee te creëren, hiermee zorgen we ervoor dat alleen de juiste personen de bevoegdheid hebben om documenten te genereren.
Wij moeten altijd de identiteit van de accounthouder kunnen verifiëren. Hiervoor slaan wij de volgende gegevens op:
• NAW Gegevens
• Bedrijfsgegevens
Daarnaast slaan we de persoonsgegevens op die onze klanten zelf in documenten verwerken. Wij slaan documenten op in onze Merkato software op onze servers, waardoor wij automatisch deze persoonsgegevens opslaan.
Gegevens die noodzakelijk zijn voor ondertekening worden ook door ons verwerkt. Deze persoonsgegevens beperken zich tot NAW gegevens.
Van bezoekers van onze website slaan we geen persoonsgegevens op. We monitoren klikgedrag om onze website te verbeteren, maar dit gebeurt volledig anoniem.
We houden daarnaast geanonimiseerd het aantal individuele bezoekers bij, we gebruiken daarvoor Google Analytics.
Van de bezoekers die gebruik maken van demo’s op onze website verwerken wij een email adres, zodat we om feedback kunnen vragen.

Doelen van verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. We gebruiken gegevens om onze website te verbeteren.
We verwerken persoonsgegevens om accounts aan te kunnen maken. We verwerken de gegevens die in de documenten gezet worden door onze klanten.

Verwerkingsgronden

De gronden op basis waarvan we persoonsgegevens verwerken zijn de onderstaande.
De verwerking is noodzakelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met onze klanten sluiten voor het leveren van onze diensten.
Daarnaast verwerken we gegevens voor het belang van Quootz B.V. dat het belang van de betrokkenen (bezoekers van de website, onze klanten & de wederpartijen) niet schaadt.
Denk daarbij aan gebruik van email adres nadat gebruik gemaakt is van een demo.

Profileren

Wij voegen geen gegevens samen om een profiel van onze gebruikers op te stellen. Wij hebben geen belang bij noch behoefte aan meer van onze klanten weten dan het noodzakelijke.
In bepaalde gevallen delen wij persoonsgegevens met derden. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening te kunnen leveren. Het gaat om de volgende gevallen:
• Mailchimp voor het verzenden van emails;
• Leadinfo voor herkennen van zakelijk websitebezoekers;
Met bovenstaande partijen delen wij het minimale aan gegevens dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
Wij zullen niet uw gegevens verkopen of verhandelen aan derden.

Verwerkingsregister, inzage en rectificatie

Wij houden een register bij van alle persoonsgegevensverwerkingen zodat onze bezoekers en klanten te allen tijde middels een toegezonden bestand inzage kunnen krijgen in de gegevens die wij omtrent hen verwerkt hebben.
Alle verwerkingen kunnen bij ons opgevraagd worden. Onze bezoekers en klanten hebben daarnaast het recht van rectificatie op het moment dat er onjuiste gegevens omtrent hen door ons verwerkt zijn.

Recht om vergeten te worden

Waar mogelijk zullen wij het altijd honoreren en terstond gegevens verwijderen. Wij kunnen alleen nooit gegevens uit documenten verwijderen.
De inhoud van documenten staat na afronding vast en niemand kan de inhoud achteraf aanpassen, lijkt ons wel zo wenselijk. Hetzelfde geldt uiteraard voor de ondergetekenden van de documenten. We kunnen wel altijd accounts op het eerste verzoek verwijderen.
Wij kunnen verzoeken tot het wissen van gegevens niet honoreren wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke bewaartermijn, zoals in het geval van financiële administratie.
We zullen altijd de toegang tot deze gegevens zo veel mogelijk beperken en anonimiseren dan wel pseudonimiseren waar mogelijk.
Na het aflopen van een contract bij Quootz B.V. zullen wij u altijd aanbieden alle documenten toe te sturen en alle informatie omtrent uw persoon en account te verwijderen.
U kunt er uitdrukkelijk voor kiezen ons de gegevens te laten behouden voor het geval u van zins bent de account later weer te activeren.

Klachten

Iedereen heeft het recht zich met klachten te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Daarnaast zouden we het zeer op prijs stellen als klachten zo snel mogelijk bij Quootz B.V. gemeldt worden, zodat wij onze processen kunnen verbeteren.

Beveiliging

Onze servers staan fysiek opgeslagen op een beveiligde locatie met zeer beperkte toegang. Alle verwerkte persoonsgegevens worden in Nederland opgeslagen.

Cookies

Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.

Updates

Deze privacy verklaring zal van tijd tot tijd geupdate worden vanwege veranderende wetgeving en voortschrijdend inzicht.
Het kan daarom geen kwaad om af en toe een kijkje te nemen, behalve dat de tijd die daaraan besteed wordt nooit meer terug te winnen is.

nieuws

Nieuws RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)  is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. Ze geven de burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens. En ze beheren de reisdocumenten van het koninkrijk. (meer…)

Nieuws Demand Driven SupplyChain Sessions

Afgelopen week hebben wij samen met TradeCloud een seminar georganiseerd bij onze gezamenlijke klant Heering. Thema van dit seminar was het delen van informatie met toeleveranciers.

Bij traditionele bedrijven gaat de bestelling na order via een inkoper (al dan niet via fax) naar de leverancier. TradeCloud biedt bedrijven de mogelijkheid om hun behoefte via een portaal te delen met toeleveranciers. Hierdoor vervallen al een groot aantal, niet-waarde-toevoegende (bestel-) processen.

Steeds meer van onze klanten borgen ook kennis van leveranciers in onze Merkato software. Hierdoor maken ze werkvoorbereiding niet alleen bij zichzelf overbodig, maar ook bij hun toeleveranciers.
Tijdens het seminar lieten we zien hoe de kennis van Heering’s leverancier van schakelkasten gekoppeld is aan de offertegenerator van Heering. Hierdoor kan de schakelkasten leverancier (via TradeCloud) real-time zien hoeveel van zijn onderdelen er in the pipeline zitten en hier zijn beslissingen op baseren. Nog kortere levertijden en nog minder onnodig papierwerk is het resultaat.

Klik hier om te zien hoe de top van de maakindustrie denkt over ‘Demand Driven SupplyChain’.